Legi si normative in vigoare

– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în M. Of. Partea I, nr. 689/11.09.2015;
– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 170/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor;
– Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 163/2007;
– Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobată prin Ordinul M.A.I. nr. 130/2007;
– Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, Indicativ P 118/1999 – ediţia a III-a;
– Manualul privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor Normativului P118/1999, Indicativ MP 008/2000;
– Normativul privind proiectarea clădirilor de locuinţe (revizuire NP 016/1996), Indicativ NP 057/2002;
– Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor destinate parcării autoturismelor, Indicativ NP 24/1997;
– Normativul privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii, Indicativ NP 063/2002;
– Ghidul privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri, Indicativ GP 089/2003;
– Normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a – Instalaţii de stingere, Indicativ P118/2-2013;
– Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor (Revizuire şi comasare normativele I.9/1994 şi I.9/1-1996) – Indicativ I.9/2015;
– Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și avertizare, indicativ P118/3-2015;
– Normativul pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare, Indicativ I.5/2010;
– Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.D.E., nr. 5/05.02.2009, cu modificările şi completările ulterioare;
– Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, Indicativ I 7/2011;
– Normativul privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală (Revizuire şi comasare normativele I.13/2002 şi I.13/1-2002) – Indicativ I.13/2015;
– Ghidul de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici, Indicativ GP 051/2000;
– STAS 10903/2 – Determinarea puterii calorifice a materialelor de construcţii. Determinarea densităţii sarcinii termice, modificat de I.R.S. cu nr. 3384/24.01.1989;
– STAS 1478/1990 – Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare;
– Specificația tehnice privind protecția elementelor de construcții din lemn împotriva agenților agresivi. Cerințe, criterii de performanță și măsuri de prevenire și combatere — Indicativ ST 049-2014;