Avizare PSI

Conform prevederilor OMAI nr. 3/2011
Art. 1. – (1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – a construcţiilor, instalaţiilor şi a altor amenajări.
(2) Avizele de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau punctelor de comandă.
Art. 3. – (1) Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situaţii:
a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului;
b) pentru lucrările de schimbare a destinaţiei şi/sau de modernizare la construcţii şi amenajări existente, care nu necesită autorizaţii de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, construcţiile şi amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului prevăzută la lit. a), pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu;
c) pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general şi ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările specifice.
(2) Avizele de protecţie civilă se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului.
Art. 9. – (1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se eliberează pe baza următoarelor documente:
a) cerere-tip – două exemplare;
b) certificatul de urbanism – două exemplare în copie;
c) documentaţia tehnică la faza de proiectare pentru autorizaţia de construire, denumită în continuare DTAC, cuprinzând memoriul tehnic pe specialităţi în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate – două exemplare;
d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii la faza de proiectare DTAC – două exemplare;
e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;
f) opisul cu documentele depuse – două exemplare.
(2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinaţie şi modernizările la construcţiile şi amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizaţii de construire se emit pe baza următoarelor documente:
a) cerere-tip – două exemplare;
b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului şi/sau construcţiilor – două exemplare în copie;
c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” privind schimbarea destinaţiei/modernizării sau avizul proiectantului iniţial al construcţiei şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii – două exemplare;
d) scenariul de securitate la incendiu – două exemplare;
e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;
f) documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă pentru fiecare nivel, faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi, după caz, scheme ale instalaţiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor – două exemplare;
g) opisul cu documentele depuse – două exemplare.
(3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism, se emit pe baza următoarelor documente:
a) cerere-tip – două exemplare;
b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului – două exemplare în copie;
c) planul de situaţie – amplasare în zonă, cu precizarea distanţelor faţă de vecinătăţi şi menţionarea lungimii şi lăţimii căilor de acces la drumurile publice – două exemplare;
d) opisul cu documentele depuse – două exemplare.
(4) În cazul sistemelor, lucrărilor şi reţelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale, se emit avize de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:
a) cerere-tip – două exemplare;
b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi marcarea căilor de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;
c) documentaţia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul şi schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare DTAC – două exemplare;
d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu”, la faza de proiectare DTAC – minimum atestat la specialitatea instalaţii sanitare – două exemplare;
e) opis cu documentele depuse – două exemplare.
(5) În cazul lucrărilor noi, modificărilor şi modernizărilor instalaţiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006, se emit avize de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente, după caz:
a) cerere-tip – două exemplare;
b) plan de situaţie al reţelei de hidranţi exteriori la scara 1:100 sau 1:200 – două exemplare;
c) memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare DTAC, pentru instalaţiile de stingere cu hidranţi exteriori – două exemplare;
d) documentaţia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul şi piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema coloanelor, gospodăriei de apă de incendiu, staţiei de hidrofor etc., pentru instalaţiile interioare de stingere cu apă, la faza de proiectare DTAC – două exemplare;
e) documentaţia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic cu descrierea instalaţiei şi piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: schema bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei, pentru instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, la faza de proiectare DTAC – două exemplare;
f) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – în specialitatea respectivă, la faza de proiectare DTAC – două exemplare;
g) opis cu documentele depuse – două exemplare.