Autorizare PSI

Conform prevederilor OMAI nr. 3/2011

Art. 2. – (1) Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu” la construcţii, instalaţii şi alte amenajări.
(2) Autorizaţiile de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentelor şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice.
Art. 12. – (1) Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:
a) cerere-tip – două exemplare;
b) autorizaţia de construire – două exemplare în copie;
c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original; în cazul pierderii avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);
d) scenariu de securitate la incendiu, piesele scrise şi desenate pe specialităţi din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie, precum şi agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu” – două exemplare;
e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie – două exemplare;
f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – două exemplare;
g) opisul cu documentele depuse – două exemplare.
(2) Pentru schimbările de destinaţie şi modernizări la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţie de construire, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor, pe baza următoarelor documente:
a) cerere-tip – două exemplare;
b) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original, atunci când s-a emis, sau documentaţia prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. c)-f) – două exemplare; în cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);
c) opisul cu documentele depuse – două exemplare;
d) piesele scrise şi desenate din documentaţia tehnică, cum sunt: detalii de execuţie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu şi, după caz, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu” – două exemplare.
Art. 13. – (1) În situaţiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, deşi construcţiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente, după caz:
a) certificatul de urbanism – două exemplare în copie;
b) autorizaţia de construire – două exemplare în copie;
c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – două exemplare;
d) scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialităţi şi piesele desenate la faza de proiect tehnic şi detalii de execuţie sau scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialităţi şi relevee de arhitectură şi instalaţii utilitare, precum şi la instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii, în cazul care prin raportul de expertiză tehnică se constată că este îndeplinit nivelul minim de performanţă la foc pentru construcţia în cauză – două exemplare;
e) scenariul de securitate la incendiu, proiect cu piese scrise şi desenate întocmit în baza raportului de expertiză, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu”, când prin raportul de expertiză tehnică se constată că nu este îndeplinit nivelul minim de performanţă la foc pentru construcţia în cauză – două exemplare;
f) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;
g) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – două exemplare;
h) agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile, realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu” – două exemplare;
i) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic şi detalii de execuţie, relevee şi, după caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză – două exemplare;
j) cerere-tip – două exemplare;
k) opisul cu documentele depuse – două exemplare.
(2) Când solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, avizele de securitate la incendiu şi documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), cu excepţia certificatului de urbanism.
(3) La construcţiile şi amenajările, precum şi la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, solicitantul trebuie să obţină această autorizaţie în condiţiile alin. (2); prin excepţie, construcţiile şi amenajările puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu care au aviz de securitate la incendiu şi îndeplinesc nivelele de performanţă specifice securităţii la incendiu prevăzute în proiect pot dobândi autorizaţia pe baza documentelor prevăzute la art. 12 alin. (1) în termen de maximum 6 luni de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii.
(4) În cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinaţie comercială, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 m2, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:
a) cerere-tip – două exemplare;
b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;
c) scenariu de securitate la incendiu – două exemplare;
d) opis cu documentele depuse – două exemplare;
e) plan al amenajării la scara 1:100 – două exemplare;
f) plan de evacuare a persoanelor – două exemplare;
g) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii.
(5) Pentru punctele de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:
a) cerere-tip – două exemplare;
b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;
c) scenariu de securitate la incendiu – două exemplare, ambele în original;
d) opis cu documentele depuse – două exemplare.
(6) În cazul sistemelor, lucrărilor şi reţelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:
a) cerere-tip – două exemplare;
b) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original; în cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);
c) documentaţia tehnică menţionată la art. 9 alin. (4) lit. c) şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – minimum specialitatea instalaţii sanitare la fazele de proiectare: proiect tehnic şi detalii de execuţie – două exemplare;
d) agremente tehnice şi/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, proces- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse, după caz, etc. – două exemplare;
e) opis cu documentele depuse – două exemplare.
(7) În cazul lucrărilor noi, modificărilor şi modernizărilor instalaţiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente, după caz:
a) cerere-tip – două exemplare;
b) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original; în cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);
c) documentaţia tehnică menţionată la art. 9 alin. (5) lit. c), d) şi e), precum şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – specialitatea respectivă la fazele de proiectare: proiect tehnic şi detalii de execuţie – două exemplare;
d) agremente tehnice şi/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, detalii de execuţie pentru instalaţia de hidranţi exteriori, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse, după caz, etc. – două exemplare;
e) opis cu documentele depuse – două exemplare.
(8) Când solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, autorizaţiile de securitate la incendiu şi/sau documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente:
a) cerere-tip – două exemplare;
b) documentele prevăzute la alin. (2);
c) declaraţie pe propria răspundere a persoanei fizice şi copie a actului de identitate, respectiv a persoanei juridice, semnată de reprezentantul legal privind pierderea, distrugerea sau furtul;
d) opis cu documentele depuse – două exemplare.
Art. 14. – În cazul schimbării proprietarului pe parcursul duratei de viaţă a construcţiei, valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu se menţine.